Regulamin konkursu na Dzień Kobiet "Czas na KONKURS" z dnia 07.03.2024 r. - kliknij w link

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Waldin.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Waldin.pl, działający pod adresem: www.waldin.pl, prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysokiej jakości mebli dla dzieci 

 2. Właścicielem sklepu internetowego Waldin.pl jest: "WALDIN" Kolekcja Dziecięca - Waldemar Zawada z siedzibą w Rozbórzu Długim pod adresem: Rozbórz Długi 66B, 37-560 Pruchnik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7920002277, REGON: 005070353.

 3. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Waldin.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego, tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach sklepu internetowego Waldin.pl

 4. Sklep internetowy Waldin.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

 5. Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest: spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (KRS: 0000347935).

 7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu

 8. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia

 9. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.waldin.pl w hiperlink „Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować

 10. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.waldin.pl odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie


§ 2. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu Internetowego przez Klientów.

 2. Konsument - przez Konsumenta uważa się:

  1. osobę fizyczną dokonującą umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto" 

  2. osobę fizyczną zawierającą umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647) - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta"

  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta

 3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

 4. Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

 5. Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów

 6. Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem: www.waldin.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary

 7. Sprzedawca - Waldemar Zawada prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "WALDIN" Kolekcja Dziecięca - Waldemar Zawada z siedzibą w Rozbórzu Długim pod adresem: Rozbórz Długi 66B, 37-560 Pruchnik, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7920002277, REGON: 005070353, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż swoich Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: www.waldin.pl

 8. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień

 11. Opinia - dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar uprzednio zakupiony w Sklepie.

 12. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie przez Klienta w treści Opinii.

 13. Nick - unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Sklepu


§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 2. Rejestracja w ramach Sklepu jest dobrowolna.

 3. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu

 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe

 5. Podczas składania zamówienia "bez rejestracji" jest tworzone konto z danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia, czyli dane teleadresowe.

 6. Po złożeniu zamówienia numer zamówienia jest przechowywany w systemie do późniejszych celów tj. zwrot towarów czy reklamacji., identyfikacji zamówienia na potrzeby zwrotów Towaru lub reklamacji.

 7. Na żądnie Klienta dane teleadresowe oraz konto klienta mogą zostać usunięte.

 8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Waldin.pl

  Klient, który został pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Waldin.pl.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do

  • korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Waldin.pl.

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.


§ 4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.waldin.pl lub e-mailowo na adres sklep@waldin.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja „Konsumenta" w niniejszym Regulaminie), będą musieli zaznaczyć, już w momencie składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę

 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT.

 10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

  1. E-mail - sklep@waldin.pl

  2. Telefon - 668892335

  3. Adres korespondencyjny - "WALDIN" Kolekcja Dziecięca - Waldemar Zawada, Rozbórz Długi 66B, 37-560 Pruchnik

 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


§ 5. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.;

 2. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem: dostawy kurierskiej realizowanej przez DPD Polska.

 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin w przypadku Polski

 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie firmy, pod adresem: "WALDIN" Kolekcja Dziecięca - Waldemar Zawada, Rozbórz Długi 66B, 37-560 Pruchnik, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy i umówieniu godziny odbioru.

§ 6. REALIZACJA PŁATNOŚC

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu wszelkie płatności winny być realizowane przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Pekao S.A. o nr rachunku: 18 1020 4913 0000 9502 0176 2475. W tytule płatności wystarczy podać tylko nr składanego zamówienia - brak wskazania w tytule przelewu nr zamówienia, uniemożliwi systemowi identyfikację przelewu i prawidłowe zaksięgowanie Państwa wpłaty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie zlecone przelewy.

 2. Klient zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie najpóźniej do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie anulowane- usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


§  7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

  1. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

  3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady

 10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

 12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

  1. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

  2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail: reklamacje@waldin.pl

 13. Reklamacja powinna zawierać:

  1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

  2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

  3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

  4. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktura) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

 14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy tj. WALDIN" Kolekcja Dziecięca - Waldemar Zawada, Rozbórz Długi 66B, 37-560 Pruchnik

 15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.

 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określająckwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.

 20. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

 21. Klient odbierając zamówiony towar jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczki nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy kartony posiadają wgniecione, poszarpane, otwarte lub oklejone oryginalną taśmą kurierską. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od dania doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony.

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, inaczejformularz zwrotu

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@waldin.pl

 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy.

 6. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki i sprawdzeniu stanu towarów, w terminie najpóźniej do 14 dni dokonany zostanie zwrot pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta")

 12. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar musi być kompletny, z metkami, zapakowany w oryginalne i nieuszkodzone opakowane z kompletną jego zawartością (w tym również metki).

 13. Zwrot ten dotyczy wyłącznie ceny towarów i nie uwzględnia kosztu transportu.

 14. Klient zobowiązany jest do oceny jakości, charakteru, cech towaru przed montażem

 15. Sprzedawca nie uznaje zwrotu towaru noszącego ślady użytkowania (np. mebla skręconego, mebla rozkręcanego czy też mebla noszącego ślady użytkowania).

 16. Materace i inne towary higieniczne - zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku otwarcia lub usunięcia z towaru folii zabezpieczającej.

§ 9. OPINIE O ZAKUPIONYCH TOWARACH

 1. Klient po dokonanym w Sklepie zakupie towaru może dodać opinie o towarze który zakupił. Opinia musi dotyczyć tylko i wyłącznie danego towaru. Należy opisać jego wady, zalety, funkcjonalność i doświadczenia związane z używaniem towaru. Dopuszczalnym jest napisanie tylko jednej opinii o danym towarze. Każda Opinia oznaczona jest imieniem Klienta. Klient odpowiada za treść Opinii.

 2. Do dodania Opinii do konkretnego zakupu dokonanego przez Klienta konieczne jest posiadanie Konta Klienta i zalogowanie oraz dokonanie przez Klienta zakupu danego towaru - który jest oznaczony etykietą „Potwierdzony zakup”.

 3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Sklepie podczas dodawania Opinii.

 4. Treść Opinii dodawanej przez Klienta musi być zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie naruszać praw oraz dóbr osobistych innych osób, nie może również rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny, zawierać wulgaryzmów; nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizmu; obrażać kogoś, głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, podawać informacji, które mogą wskazywać na przestępstwo, są nieuczciwą konkurencją, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe, promować produktów i usług naszej konkurencji, zawierać odnośników do innych stron internetowych, zawierać szczegółowych danych osobowych: ani Klienta ani żadnej innej Osoby.

 5. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta podczas dodawania Opinii: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii.

 6. Sprawdzamy wszystkie opinie, które dodajesz. Opinie sprawdza i zatwierdza moderator (ręcznie).

 7. Klient ma możliwość samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii. Po dokonaniu edycji, Opinia ponownie zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez moderatora.

 8. Opinia, zamieszczana przez Klienta ma na celu pomóc innym Klientom w wyborze towaru.

 9. Możemy skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej opinii. Skorzystamy wtedy z danych, które nam przekażesz (numer telefonu, adres mejlowy).

 10. Gdy zamieszczasz opinię, udzielasz nam nieograniczonej w czasie licencji na to, abyśmy mogli ją nieodpłatnie wykorzystywać, rozpowszechniać, publikować, kopiować, modyfikować oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Będziemy mogli zatem: rozpowszechniać Twoją opinię (lub jej część) czyli publiczne udostępniać ją w taki sposób, aby każdy mógł: mieć do niej dostęp w wybranym miejscu i czasie; publicznie ją wyświetlać; oraz republikować; zapisu magnetycznego etc.) kolejne egzemplarze Twojej opinii (lub jej części); udzielać sublicencji osobom trzecim, aby mogły wykorzystywać Twoją opinię lub jej część; wykorzystywać Twoją opinię (lub jej część), aby promować i reklamować nasz sklep. Szczegółowe kwestie oznaczeń opinii będą regulowały odrębne regulaminy konkretnych akcji promocyjnych. Każde oznaczenie będzie widoczne na początku opinii.

§ 10. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta". Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.waldin.pl.

 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia

 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło